Opšti uslovi poslovanja

1. Opšti uslovi učešća
DaF centar nudi kurseve za odrasle koji imaju najmanje 16 godina, za mlade od 13 - 18 godina i decu od 5 -12 godina i kursevi se sporovode prema Zajedničkom evropskom okviru (GER - Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen).
2. Uslovi plaćanja
Cena kursa mora biti uplaćena na tekući račun DaF centra pre početka kursa. Ukoliko se kurs plaća na rate, pre početka kursa neophodno je uplatiti prvu ratu i dostaviti jedan primerak uplatnice.
3. Cene
3.1. Važi ona cena kursa koja je bila važeća u trenutku prijave na kurs.
3.2. Bankarske takse pri uplati kursa snosi sam polaznik.
3.3.O popustima i gratis kursevima odlučuje uprava DaF centra.
4. Odustajanje
Ukoliko je polaznik sprečen da pohađa kurs, važe sledeći uslovi o odustajanju:
4.1 Polaznik se može ispisati u slučaju bolovanja u neprekidnom trajanju od preko mesec dana, ili, izuzetno, po odobrenju nadležnog organa DaF centra. Molba-zahtev za ispis se mora dostaviti u pisanoj formi i to u roku od 8 dana od dana nastanka okolnosti zbog koje ispis traži, uz priloženu odgovarajuću dokumentaciju. U slučaju opravdanog ispisa sa kursa, polaznik je obavezan da DaF centru isplati dospele rate kursa od upisa do dana odobrenja ispisa, kao i 15% preostalog iznosa cene kursa. Kao datum odobrenja ispisa računa se datum podnošenja molbe-zahteva za ispis.
4.2 DaF centar zadržava pravo da otkaže kurs ukoliko ne postoji dovoljno prijavljenih polaznika. U ovom slučaju imate pravo na povraćaj celokupnog novca koji ste uplatili za navedeni kurs.
Ako je neko od nastavnika bolestan ili iz nekog drugog važnog razloga nije u mogućnosti da lično održi nastavu, DaF centar će naći odgovarajuću zamenu. Ukoliko to nije moguće, DaF centar će otkazati nastavu i nakon završetka kursa, propušteni čas će biti nadoknađen. DaF centar ne nadoknađuje časove koje ste Vi/Vaše dete zbog bolesti propustili.
5. Raspodela/broj učesnika
5.1. Raspoređivanje na određeni nivo kursa sledi na osnovu rezultata pismenog i usmenog testa. 5.2. - Grupe za semestralne kurseve se formiraju sa minimum 6 i maksimum 12 polaznika
- Grupe za poluintenzivne kurseve se formiraju sa minimum 6 i maksimum 10 polaznika
- Grupe za intenzivne kurseve se formiraju sa 10 polaznika
Ukoliko se do početka kursa prijavi mali broj polaznika, zadržavamo pravo da ga anuliramo ili da pomerimo početak kursa.
6. Dužnosti polaznika Polaznik/ polaznica kursa je dužan/ dužna da poštuje važeći kursni i kućni red. U slučaju kršenja kursnog ili kućnog reda moguće je odstranjivanje polaznika sa kursa. U tom slučaju ne postoji mogućnost povraćaja novca.
7. Odgovornost DaF centra/ Viša sila
Odgovornost DaF centra i njegovih saradnika ograničena je na štete prouzrokovane krajnje nemarnim ili namernim ponašanjem službenika ili saradnika DaF centra. DaF centar takođe ne odgovara za nemogućnost pružanja svojih usluga usled više sile (n.p. prirodne katastrofe, požara, službene naredbe kao i drugih okolnosti koji su van kontrole ugovornih stranaka).
8. Zaštita podataka
Polaznik/ polaznica kursa saglasan / saglasna je da DaF centar dobije i elektronski obradi njegove podatke radi pravilnog sprovođenja prijave, procedure obračuna i dokaza o uspehu na kursu.